Varnost pri zdravju in delu

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Ur.l.RS št. 43/2011 opravljamo naloge izvajalca medicine dela.

Povzeto po 33. členu ZVZD-1:

Izvajalec medicine dela opravlja, odvisno od vrste dejavnosti delodajalca ter vrste in stopnje tveganj za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom delavcev, zlasti naslednje naloge:

1. sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti;

2. izvaja zdravstvene preglede delavcev iz 36. člena tega zakona;

3. seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni ali invalidnosti;

4. spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi, povezanimi z delom, ter odkriva vzroke;

5. pripravlja poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev, ugotovljenega na zdravstvenih pregledih, analiz funkcionalnih okvar, nezgod pri delu, poklicnih bolezni, bolezni, povezanih z delom, in delovne invalidnosti. Poročila morajo vsebovati tudi predloge izboljšav delovnega procesa z namenom dopolnitve ali nadgradnje ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu;

6. sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela;

7. sodeluje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodeluje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči.


 

V sodelovanju s podjetjem Safetyline d.o.o. nudimo tudi celovite rešitve pri pridobitvi vse potrebne dokumentacije skladno z ZVZD-1.

Podjetje Safetyline d.o.o je registrirano in pooblaščeno za opravljanje nalog z naslednjih področij:

  • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
  • POŽARNA VARNOST
  • KOORDINATORSTVO
  • MERITVE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN STRELOVODNIH NAPRAV
  • POOBLAŠČENI SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE
  • POBLAŠČENI VARNOSTNI SVETOVALEC (ADR)
  • VARSTVO OKOLJA – EKOLOGIJA

E-novice