Varnost pri zdravju in delu

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Ur.l.RS št. 43/2011 opravljamo naloge izvajalca medicine dela.

Povzeto po 33. členu ZVZD-1:

Izvajalec medicine dela opravlja, odvisno od vrste dejavnosti delodajalca ter vrste in stopnje tveganj za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom delavcev, zlasti naslednje naloge:

1. sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti;

2. izvaja zdravstvene preglede delavcev iz 36. člena tega zakona;

3. seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni ali invalidnosti;

4. spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi, povezanimi z delom, ter odkriva vzroke;

5. pripravlja poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev, ugotovljenega na zdravstvenih pregledih, analiz funkcionalnih okvar, nezgod pri delu, poklicnih bolezni, bolezni, povezanih z delom, in delovne invalidnosti. Poročila morajo vsebovati tudi predloge izboljšav delovnega procesa z namenom dopolnitve ali nadgradnje ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu;

6. sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela;

7. sodeluje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodeluje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči.


 

V sodelovanju s podjetjem Safetyline d.o.o. nudimo tudi celovite rešitve pri pridobitvi vse potrebne dokumentacije skladno z ZVZD-1.

Podjetje Safetyline d.o.o je registrirano in pooblaščeno za opravljanje nalog z naslednjih področij:

  • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
  • POŽARNA VARNOST
  • KOORDINATORSTVO
  • MERITVE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN STRELOVODNIH NAPRAV
  • POOBLAŠČENI SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE
  • POBLAŠČENI VARNOSTNI SVETOVALEC (ADR)
  • VARSTVO OKOLJA – EKOLOGIJA

tel 07 49 03 000, int. 2

mag. Silvija Kovač, dr. med.
specialistka medicine dela, prometa in športa

Mag. Silvija Kovač, dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa, specialistka interne medicine je diplomirala leta 1971 na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Stažirala je na Kliničnem bolnišničnem centru Rebro v Zagrebu in se nato zaposlila v Industrijski ambulanti Železarne v Sisku. Specializacijo je zaključila leta 1979 in bila sprejeta na delovno mesto specialista medicine dela, čez dve leti kot vodja Dispanzerja za profesionalne bolezni na Inštitutu za medicinske preiskave in medicino dela v Zagrebu.

Podiplomski magistrski študij je uspešno zaključila leta 1983 ter objavila mnogo strokovno znanstvenih člankov s področja medicine dela in interne medicine. Od leta 1985 je tudi pooblaščen sodni izvedenec za področje medicine dela.

Majda Piltaver
glavna medicinska sestra
Matej Pirman
tehnik zdravstvene nege
Aleksandra Rajšel
zdravstveni tehnik
Matija Čakar
dipl. zdravstvenik
Aleksandra Novak
zdravstveni tehnik
Majda Piltaver
glavna medicinska sestra
Ponedeljek 8-13
Torek 8-13
Sreda 8-13
Četrtek 8-13
Petek 8-13
Oksana Levak, dr. med.
specialistka medicine dela, prometa in športa
Aleksandra Novak
zdravstveni tehnik
Matej Pirman
tehnik zdravstvene nege
Matija Čakar
dipl. zdravstvenik
Majda Piltaver
glavna medicinska sestra
Aleksandra Novak
zdravstveni tehnik
Aleksandra Rajšel
zdravstveni tehnik
Ponedeljek 8-13
Torek 8-13
Sreda 8-13
Četrtek 8-13
Petek 8-13

tel 07 33 82 002

Daniela Vukmanić Čabraja, dr. med.
specialistka medicine dela, prometa in športa
Ksenija Verstovšek Radoš
zdravstveni tehnik
Petra Stojanović
zdravstveni tehnik
Ponedeljek 7-15
Torek 7-15
Sreda 7-15
Četrtek 7-15
Petek 7-15
 
 
 

E-novice