Politika kakovosti Zdravstvenega centra Aristotel

Poslanstvo

Zagotavljanje kakovostnih in strokovnih zdravstvenih storitev s pomočjo uveljavljanja sodobnih zdravstvenih pristopov in tehnologij z namenom izboljšanja kakovosti življenja ljudi.

Vizija

Želimo postati eden izmed vodilnih zasebnih polikliničnih zdravstvenih centrov v Sloveniji ter postati pomemben in stabilen partner podjetjem in drugim uporabnikom z zagotavljanjem kakovostnih specialističnih obravnav in diagnostik v splošni in specialistični zunajbolnišnični dejavnosti.

Vrednote organizacijske kulture

Kakovostno in strokovno delo, zadovoljni zaposleni, timsko delo, inovativnost, družbena odgovornost, medsebojno spoštovanje in zaupanje ter etičnost.

Strateške usmeritve

 1. Povečevanje prepoznavnosti v regiji in povečanje števila uporabnikov storitev.
 2. Realizacija pogodbenega programa z ZZZS.
 3. Ekonomsko učinkovito poslovanje, ki je med drugimi pogoj tudi za rast in posodabljanje podjetja.
 4. Zagotoviti boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev prebivalcem Posavja in Dolenjske ter tudi širše.
 5. Ustvarjati zadovoljstvo uporabnikov naših storitev z zagotavljanem kakovostnih in varnih storitev.
 6. Izgradnja in nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti.
 7. Sklepanje dolgoročnih pogodb s partnerji.
 8. Širjenje in posodabljanje zdravstvene dejavnosti.
 9. Stalno strokovno izpopolnjevanje in zadovoljstvo zaposlenih.

Vsi zaposleni dosledno izvajamo strateške usmeritve in s tem nenehno izboljšujemo kakovost naših storitev. 

Krško, avgust 2019

Direktorica: Darja Čakar

 

 

Izjava direktorice

Politika kakovosti zdravstvenega centra Aristotel

(Poslovniku kakovosti na pot)

Želimo postati eden izmed vodilnih zasebnih polikliničnih zdravstvenih centrov v Sloveniji ter postati pomemben  in stabilen partner podjetjem in drugim uporabnikom z zagotavljanjem kakovostnih specialističnih obravnav in diagnostik v splošni in specialistični zunaj bolnišnični dejavnosti.

Naše vrednote so kakovostno in strokovno delo, zadovoljni zaposleni, timsko delo, inovativnost, družbena odgovornost, medsebojno spoštovanje in zaupanje ter etičnost.

Z njimi bomo dosegli prepoznavnost, izvajali kakovostne in varne storitve, povečali tržni delež, trajno dobre poslovna rezultate in s tem zadovoljne zaposlene, uporabnike, pogodbene partnerje, lastnike in vse zainteresirane strani.

Da to dosežemo:

 • smo odgovorni do svojega dela, stalno vlagamo v znanje in skrbimo za razvoj kompetenc zaposlenih,
 • zagotavljamo boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev prebivalcem Posavja in Dolenjske ter tudi širše,
 • nenehno izboljšujemo procese, tehnologijo in storitve,
 • skrbimo za zagotavljanje kakovosti procesov in storitev s postavljanjem merljivih ciljev,
 • zagotavljamo ustrezne vire, ki omogočajo doseganje ciljev in izvajanje politike kakovosti,
 • skrbimo za razpršenost trga in delamo na izboljševanju ugleda blagovne znamke Aristotel,
 • upoštevamo pobude in ideje vseh zainteresiranih strani,
 • gradimo in nenehno izboljšujemo sistem vodenja kakovosti,

 

Kakovost je bistven element uspešnosti poslovanja in trajnostnega razvoja našega podjetja, zato je izvajanje navedb Poslovnika kakovosti obvezujoče za vse nas zaposlene v zdravstvenem centru Aristotel.

Darja Čakar, direktorica

Krško, september 2020

 

Certifikat kakovosti ISO 9001

Naše paciente in širšo javnost obveščamo, da je dne 30.09.2020 Aristotel zdravstveni center Krško uspešno opravil postopek certifikacije za sistem vodenja in s tem pridobil certifikat kakovosti ISO 9001:2015. Le-ta potrjuje, da imamo v centru vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve navedenega standarda. Kakovostno in strokovno delo, zadovoljni zaposleni, timsko delo, inovativnost, družbena odgovornost, medsebojno spoštovanje in zaupanje ter etičnost so naše vrednote, za katere se zavzemamo že več kot dvajset let – sedaj pa smo jih le še potrdili tudi z zunanjo certifikacijsko presojo. Na to priznanje smo se pripravljali eno leto s pomočjo odlične ekipe svetovalnega podjetja za sisteme vodenja Kakovost 2000, d.o.o. iz Novega mesta. Strokovno, neodvisno in nepristransko pa nas je presojal Slovenski institut za kakovost in meroslovje Ljubljana. 

Zaveza ob pridobitvi certifikata kakovosti ni samo ohranitev kakovostnega dela, ampak venomerno izboljševanje na vseh področjih našega delovanja.   

 

Zgodovina

Aristotel, zdravstveni center d.o.o. posluje od leta 1998. Podjetje je registrirano za zunaj bolnišnično osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost.

Zaposleni

Zaposleni v zdravstvenem centru Aristotel

Naše prednosti

V podjetju s pomočjo zaposlenih in zunanjih sodelavcev našim uporabnikom storitev omogočamo naslednje prednosti:

E-novice