O nas

Aristotel, zdravstveni center d.o.o. posluje od leta 1998. Podjetje je registrirano za zunaj bolnišnično osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost.

Ob pričetku poslovanja je pridobilo koncesijo Občine Krško za izvajanje storitev ambulante splošne medicine ter pridobilo dovoljenje Ministrstva za zdravje za izvajanje splošne in specialistične dejavnosti med drugim kot glavno dejavnost ambulanto medicine dela, prometa in športa ter redno zaposlilo 3 delavce. Podjetje je najelo prostore na Aškerčevi 1 v Krškem.

Konec leta 1999 je podjetje dodatno  pridobilo dovoljenje Ministrstva za zdravje za izvajanje zdravstvenega varstva delavcev, ki delajo z viri ionizirajočega sevanja ali v območju ionizirajočega sevanja in pričelo s pregledi delavcev podizvajalcev za Nuklearno elektrarno Krško (tako pooblastilo ima le  5 inštitucij v državi).

Podjetje je leta 2001 pridobilo dodatno koncesijo za še eno  ambulanto splošne medicine. Zaposlilo dodatno nove 4 zaposlene delavce.  V okviru dejavnosti medicine dela je pridobilo pooblastilo za opravljanje zdravniških pregledov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja ter voznikov.

Podjetje je širilo dejavnost medicine dela, prometa in športa in leta 2002 prevzelo obratno ambulanto podjetja Revoz  d.d. in odprlo poslovno enoto z dejavnostjo medicine dela, prometa in športa v Novem mestu, zaposlilo 3 delavce, ter  je preoblikovalo v ambulanto, ki je še danes odprta tudi  za zunanje uporabnike.  Istega leta je pričelo tudi s klinično-psihološko ambulanto.

Leta 2003 je podjetje pridobilo dovoljenje Ministrstva za zdravje za uporabo rentgenskega aparata za določanje kostne mase, kupilo  najsodobnejši DEXA aparat in pričelo s samoplačniško ambulanto za osteoporozo, kar je bila prva ambulanta te vrste v Posavju.

Leta 2008 je pričelo s samoplačniško Ultrazvočno ambulanto in kupilo najsodobnejši Philipsov UZ aparat v tistem obdobju. To je bila takrat prva samoplačniška ultrazvočna ambulanta v Posavju.

Leta 2009 je pričela delovati samoplačniška kardiološka ambulanta predvsem zaradi obremenitvenega testiranja srca  in UZ srca za potrebe medicine dela, prometa in športa. 

V začetku leta 2012 podjetje na podlagi novo vzpostavljene zakonodaje v RS pridobi med prvimi laboratoriji dovoljenje Ministrstva za zdravje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije.

Leta 2012 podjetje pridobi pooblastilo Ministrstva za zdravje za izvajanje kontrolnih pregledov voznikov po odvzemu vozniškega dovoljenja ter pooblastilo Javne agencije RS za varnost v prometu za izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic za področje Dolenjske in Posavja. Prav tako postane učna ustanova za srednje zdravstveno izobraževanje in zaposli specializantko medicine dela, prometa in športa. Podjetje se tudi vključi v Posavsko štipendijsko shemo in podeli tri štipendije: študentki medicine, študentki za poklic dipl. inž. radiologije, študentu za poklic dipl. zdravstvenik.

V letu 2013 pridobitev 2 referenčnih ambulant s strani Ministrstva za zdravje z namenom preventivnega delovanja v obeh ambulantah družinske medicine.

V letu 2014 podjetje prične s samoplačniško nevrološko ambulanto. Konec leta 2014 podjetje širi svojo dejavnost z nakupom Fotoninega najsodobnejšega laserja za izvajanje kirurških, ginekoloških in estetsko dermatoloških posegov (tretmajev).  Podjetje prične z aktivnostmi razvoja produkta Promocije zdravja na delovnem mestu in se poveže z večjim številom strokovnjakov iz področja ergonomije, kinezioterapije, dietetike, kliničnimi psihologi, strokovnjaki s področja odvisnosti…

V letu 2015 je podjetje pričelo s tremi novimi samoplačniškimi ambulantami (za bolezni ščitnice, lasersko kirurško in ginekološko lasersko),  zaposlilo specializanta medicine dela, prometa in športa.

Podjetje ima status mentorske inštitucije za izvajanje dela specializacije zdravnikov s področja medicine dela, prometa in športa ter družinske medicine.

Podjetje je v letu 2015 na podlagi poslovnih rezultatov zadnjih 3 let in ocenjevanja skupine Bisnode d.o.o. prejelo zlato boniteto odličnosti. Na  portalu Ibon je ocenjeno z najvišjo možno boniteto 10.

 

Danes podjetje redno zaposluje 19 delavcev (4 za skrajšan delovni čas) od tega 6 zdravnikov ter 15 honorarnih sodelavcev v dveh poslovnih enotah v Krškem in Novem mestu in izvaja naslednje storitve:

 • medicine dela, prometa in športa,
 • družinske medicine z referenčno ambulanto,
 • promocijo zdravja,
 • ultrazvočno diagnostiko,
 • storitve ambulante za osteoporozo (denzitometrija),
 • kardiološke ambulante,
 • nevrološke ambulante,
 • klinično psihološke ambulante,
 • ambulante za bolezni ščitnice,
 • endokrinološke ambulante,  
 • lasersko kirurške ambulanta,
 • lasersko ginekološke ambulanta,
 • storitve fiziološkega laboratorija ter
 • laboratorijske diagnostike
 • zdravstveno vzgojnih predavanj in delavnice.

 

Uporabniki storitev so  tako fizične osebe kot tudi največja podjetja iz Dolenjske in Posavja, kot so: Revoz d.d., Vipap Videm Krško d.d., Resistec d.o.o., Duropack-Tespack d.o.o., Numip d.o.o., Kostak d.d., Preis Sevnica d.o.o., podizvajalci NEK, Elektro Celje d.d., Preis d.o.o., Gen energija d.o.o., Gen I, Evrosad Krško, Dom starejših občanov Krško, več OŠ, HESS d.o.o. in drugi.

Podjetju  je bila vsa leta in je še vedno  glavna dejavnost medicina dela, prometa in športa ter družinska medicina. Zaradi recesije na makro in mikro ekonomskem področju, posledično manjšega izplena plačanih prispevkov za zdravstveno dejavnost  in s tem nižanja cen ZZZS za opravljene storitve v ambulantah družinske medicine ter zaradi iz  leta v leto daljših čakalnih dob je bila poslovna politika podjetja razvijati nove kvalitetne samoplačniške storitve podprte z najsodobnejšimi  naprednimi tehnologijami.

Podjetje vsa leta vodi ista direktorica.

Lastniška struktura se je spremenila oz. prerazporedila ob smrti solastnika leta 2009 in prešla na dediče.

Zdravstvena politika in organizacija zdravstvenega varstva je v Sloveniji potrebna temeljite prenove. V tem času je pričakovana reakcija uporabnikov zdravstvenih storitev, da se iz leta v leto povečuje samoplačniška udeležba za zagotavljanje potreb po zdravstvenih storitvah prebivalcev.  

Vodstvo podjetja se zaveda, da so kvalitetne storitve plod izobraženih in zadovoljnih ljudi, zato podjetje vlaga v izobraževanje zaposlenih in gradi medsebojne odnose zaposlenih.

Podjetje financira dve specializaciji in štipendira kader z namenom pritegniti nase domače kadre k sodelovanju.


 

V podjetju s pomočjo zaposlenih  in zunanjih sodelavcev našim uporabnikom storitev omogočamo naslednje prednosti:

Fleksibilnost

Naš izjemno širok nabor zdravstvenih storitev omogoča, da uporabnikom le-teh nudimo fleksibilno in hitro dostopnost  od družinskega zdravnika, do specialista medicine dela, prometa in športa, do  specialistov posameznih strok na enem mestu  ter do  biomedicinskega laboratorija.

Ustrezno razmerje med strokovnostjo in ceno

Visoko strokoven lasten kader s šestimi redno zaposlenimi zdravniki, od tega dva magistra znanosti ter sodelovanje zunanjih specialistov ob podpori lastnega laboratorija za medicinsko biokemijo nam omogoča hiter dostop do rezultatov oz. izvidov preiskav ter konkurenčno ceno.

Kratke čakalne dobe

V izhodišču je uporabnik naših storitev kot posameznik. Naša vizija so visokokakovostne storitve, enaka in hitra dostopnost vsem uporabnikom zdravstvenih storitev ter zagotavljanje zasebnosti in tajnosti.  Naš cilj je zagotavljati čim krajše čakalne dobe, nobena ne sme biti daljša od 14 dni.

V dejavnosti medicine dela, prometa in športa Posavju je večina specialistov upokojenih ali izpolnjujejo pogoje za upokojitev, zato ocenjujemo, da bomo delež nekaterih drugih trenutnih konkurentov delno prevzeli v bližnji prihodnosti, tudi zaradi tega, ker specializantka, ki jo izobražujemo v juniju 2016 konča specializacijo in bo prvi podmladek v tej specialnosti v Posavju.