Pravila in pogoji nagradne igre

Aristotel, zdravstveni center d.o.o. (v nadaljevanju organizator) podarja: eno (1) popolno preobrazbo obraza.

Aristotel, zdravstveni center d.o.o. (v nadaljevanju organizator) podarja: eno (1) popolno preobrazbo obraza.

Splošne informacije

Organizator nagradne igre je Aristotel, zdravstveni center d.o.o., Kolodvorska cesta 7a, 8270 Krško, z matično številko: 1274040000  in davčno številko: SI56195630.

 V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki se strinjajo in sprejmejo te splošne pogoje. Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem potrjujejo, da so seznanjeni s pogoji in se z njimi v celoti strinjajo. Udeležba v nagradni igri in oglaševanje potekata v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih zastopa organizator nagradne igre. Namen nagradne igre je promocija estetsko kirurških in kozmetičnih storitev v ponudbi podjetja Aristotel, zdravstveni center d.o.o. in širjenje prepoznavnosti njihovih partnerjev. Kakršen koli nakup oz. naročilo ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Nagradna igra traja od vključno 15. 11. 2022 do vključno 21. 11. 2022 do 23.59 ure in poteka na območju Republike Slovenije.

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so na dan 15. 11 . 22 dopolnile 18 let. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni le v svojem lastnem imenu. S sodelovanjem in sprejetjem splošnih pogojev vsak udeleženec tudi potrjuje, da so posredovani podatki res njegovi in tudi jamči za pravilnost vseh osebnih podatkov. V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani oziroma vsi, ki so neposredno povezani oziroma sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

 

Način sodelovanja

V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki na IG strani podjetja v komentar pod objavo zaupa za katere posege oz. tretmaje bi se odločili po posvetu, če bi bili srečna izžrebanka ali izžrebanec in obvezno deli to objavo naprej. Med vsemi udeleženci nagradne igre, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje, bomo izžrebali eno (1) osebo, ki bo prejela: eno (1) popolno preobrazbo obraza. Popolna preobrazba zajema: podaljšanje trepalnic, puder obrvi, urejanje rok in stopal, profhilo vlažilno zdravljenje kože s hialoronsko kislino in botulin toksin tretma. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. V primeru, da bo posameznik kljub temu večkrat odgovoril na vprašanje, se bo upošteval le en glas v bobnu za žreb. Morebitne stroške sodelovanja (npr. dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadar koli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@aristotel.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo.

Nagrade

Nagrada nagradne igre je: ena (1) popolna preobrazba obraza. 

 

Žrebanje oz. dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu/ki

Nagradna igra se bo zaključila 21. 11. 2022 ob 23.59 uri. Žrebanje bo računalniško evidentirano in bo potekalo 22. 11. 2022 na sedežu organizatorja nagradne igre. Žreb bo opravljen tako, da se bo izmed vseh oseb, ki bodo sodelovale v nagradni igri podjetja Aristotel, zdravstveni center d.o.o. naključno izžrebala ena (1) oseba, ki bo prejela: eno (1) popolno preobrazbo obraza.

Nagrajenci bodo obveščeni o nagradi 22. 11. 2022 na IG strani organizatorja. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena v zapisniku nagradne igre ter na IG in Facebook strani organizatorja. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Evidenca o nagradni igri se hrani na sedežu organizatorja v skladu s temi pravili. Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženec nagradne igre ustreza splošnim pogojem, določenim za to nagradno igro.

Prevzem nagrade

Nagrajenec nagradne igre se o vseh podrobnostih prevzema nagrade dogovori z organizatorjem nagradne igre po e-pošti, in sicer v roku 14 dni od objave nagrajenca. Nagrajenec mora posredovati organizatorju podatke, ki so potrebni za koriščenje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta, kraj prebivališča, davčna številka). V primeru, da se nagrajenec pravočasno ne javi in ne pošlje zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil. V primeru, da stika z izžrebancem ne bo ali da nagrada ne bo prevzeta, oziroma bo zavrnjena, je organizator prost obveznosti glede izročitve nagrade taki osebi in si pridržuje pravico za ponovno žrebanje nagrade oziroma si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli.

Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo. 

Obvestilo o nagradi bo nagrajencu poslano po pošti na naslov, ki ga bo sporočil organizatorju. Obvestilo o nagradi bo poslano na stroške organizatorja. Nagrajencu, ki bo posredoval svoje podatke, bo obvestilo o nagradi poslano najkasneje en (1) teden od dneva objave nagrajencev. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je obvestilo o nagradi izročeno nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti obvestila o nagradi oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena. 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: 

· nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem obvestila o nagradi, 

· se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, 

· se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, 

· se nagrajenec v zasebnem sporočilu v roku 14 dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade, 

· v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

 

Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

· nedelovanje spletne strani Facebook in IG, 

· kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju, 

· kakršne koli posledice in stroške ob koriščenju nagrade, 

· kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi, 

· kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

 

Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči hkrati soglaša, da organizatorju nagradne igre dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki, elektronski naslov in/ali telefonska številka) za namene obveščanja o akcijah, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih z možnostjo odjave. Navedene podatke lahko organizator nagradne igre obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. 

Davčne obveznosti in akontacija dohodnine

Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko). V kolikor nagrada izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, je prejemnik dolžan nagrado prijaviti v napovedi za dohodnino. Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer: 

· dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri leta; 

· dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Dostop do pravil nagradne igre

Navodila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.aristotel.si

Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne podatke. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh splošnih pogojev, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo organizator udeležence obvestil z objavo na Facebook in IG strani organizatorja, kjer so navedena pravila nagradne igre. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Krškem. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema. 

 

V Krškem, 14. 11. 2022 

 

Organizator nagradne igre: Aristotel, zdravstveni center d.o.o.

E-novice

Ambulante Krško

ARISTOTEL Krško
Kolodvorska ulica 7a
8270 Krško
07 49 03 000
info@aristotel.si
aristotel.si

Ambulante Novo mesto

ARISTOTEL Novo mesto
Gubčeva ulica 22
8000 Novo mesto
07 33 82 002
infonm@aristotel.si

Uradni podatki

ARISTOTEL, zdravstveni center d. o. o.
Ulica Ilije Gregoriča 18a
8270 Krško
ID za DDV: SI56195630
IBAN: SI56 6000 0000 0235 490 (LON d. d.)

IBAN: SI56 0315 5108 7549 280 (SKB d. d.)

IBAN: SI56 1010 0005 8431 243 (Intesa Sanpaolo d. d.)