QCenter

Center za kakovost življenja in dela

Promocija zdravja

Promocija zdravja pri delu (PZD) so aktivnosti in ukrepi, ki jih podjetje izvaja za ohranitev in izboljšanje zdravja zaposlenih.

Pod pojem vlaganja v zdravje zaposlenih razumemo:

osveščanje zaposlenih o zdravem življenjskem, delovnem slogu in zdravju, preoblikovanje širokega delovnega okolja in tudi delovnega mesta posameznega zaposlenega, v prid ohranjanja zdravja. Vse ta prizadevanja posledično prinašajo velike koristi ne le zaposlenim temveč tudi podjetju in družbi kot celoti.

Ali ste vedeli?

Da se z vlaganjem v promocijo zdravja zmanjšujejo stroški zaradi odsotnosti z dela, kajti stres na delovnem mestu je razlog za:

 • 19 % odsotnosti z dela
 • 40 % fluktuacije zaposlenih
 • 60 % nesreč pri delu
 • 30 % kratkoročne ali dolgoročne nesposobnosti za delo
 • 55 % programov osebne pomoči zaposlenim (Ravi Tangri, Oxford University, 2003)

 • Naložba v zdravje povrne v razmerju 2,5 €: 4,8€

Varstvo in zdravje pri delu

Področje varnosti in zdravja pri delu opredeljujejo načela, pravila in aktivnosti, ki morajo posamezniku (delavcu) omogočiti uspešno opravljanje poklicnega dela s polnim delovnim učinkom in brez škode za njegovo zdravje od prvega delovnega dne pa do konca

Zakonske obveze

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD‐1) delodajalcem nalaga:

v 6. členu: delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu

v 24. členu: Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov:

 • trpinčenja
 • nadlegovanja in
 • drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih (link na dejavniki tveganja- opredelitev), ki lahko ogrozijo zdravje delavcev

v 32. členu: delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu:

 • načrtovati in
 • zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja

Pričakovani rezultati

Pričakovani rezultati se opredelijo v okviru programa promocije zdravja:

Na ravni podjetja

 • Izboljšanje produktivnosti
 • Izboljšanje kakovosti dela
 • Zmanjšanje stroškov povezanih  z bolniško odsotnostjo, fluktuacijo…
 • Izboljšanje ugleda podjetja…

Za zaposlenega

 • Boljše fizično, mentalno in emocionalno zdravje
 • Izboljšanje samopodobe
 • Izboljšanje sposobnosti za delo
 • Manj poškodb na delu
 • Večje zadovoljstvo in zavzetost pri delu
 • Večja pripadnost podjetju…

Naše storitve

Pristop je multidisciplinaren.

1. Analizo stanja

Analizo virov v podjetju, ki povzročajo stres: anketa (link - anketa), razgovori z vodilnimi in zaposlenimi Analizo podatkov: statističnih podatkov po opravljenih preventivnih pregledih, bolniška odsotnost -NIJZ, zdravstvena analiza delovnih mest, posredovanih podatkov podjetja o kazalcih produktivnosti, kakovosti… lahko se pripravi predstavitev analiz in naredi povezava na predstvaitve?

2. Oblikovanje strategije

Priprava programa promocije zdravja, ki temelji na opravljenih analizah in upošteva.

Usmerjenost aktivnosti k odpravljanju vzrokov, ne posledic.

Preventivni, sistematski pristopi, ki aktivno vključujejo zaposlene in delovno organizacijo

3. Izvajanje ukrepov

 • Redno ponavljanje analiz
 • Priprava poročil
 • Prilagajanje ukrepov glede na rezultate analiz
 • Dolgoročna strategija

Priprava programa

V okviru CENTRA ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA IN DELA Aristotel d.o.o. pripravimo izhodišča za oblikovanje programa promocije zdravja na delu (PZD) na osnovi predhodne kakovostne analize stanja in nudimo pomoč pri oblikovanju in izvajanju programa .

Pristop je multidisciplinaren

Ukrepi

Ukrepi, ki jih predlagamo, svetujemo in prilagajamo razmeram, potrebam in interesu podjetja, so:

Na organizacijski ravni

 • Izboljšanje pogojev dela
 • Odpravljanje dejavnikov, ki povzročajo nesreče pri delu
 • Spremembe v stilu vodenja
 • Vzpostavitev ustrezne kadrovske politike in sistemov nagrajevanja in napredovanja
 • Vključevanje zaposlenih v proces odločanja
 • Spodbujanje ustvarjalne kulture, timskega dela
 • Izboljšanje komunikacije
 • Ustvarjanje skupin za promocijo zdravja in aktivno sodelovanje znotraj skupin
 • Uvajanje standardov družini prijaznega podjetja

Na individualni ravni

 • Programi  izobraževanja in informiranje na temo krepitve zdravja in obvladovanja stresa
 • Individualna pomoč in svetovanje
 • Ukrepi za dvigovanje psihične in fizične kondicije  zaposlenih  in sprememba življenjskega sloga